MISJA

Klaster Luxtorpeda 2.0  jest skutecznym, rozpoznawalnym i wiarygodnym podmiotem
reprezentującym sektor rynku transportowego, skupiającym największe przedsiębiorstwa branży w Polsce,
podejmuje rozliczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa
oraz promocję usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł.

WIZJA

Klaster Luxtorpeda 2.0 chce być aktywnym uczestnikiem w kształtowaniu polskiej polityki transportowej pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarze legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Klaster Luxtorpeda 2.0 będzie wspierał instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w stworzeniu trwałych ram współpracy, zbudowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów
i klientów biznesowych kolei.

STRATEGIA

 • Wsparcie realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0,
 • Tworzenie rozwiązań przyspieszających modernizację i konkurencyjność polskich kolei,
 • Działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa,
 • Promocja usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł,
 • Wspieranie rozwoju podmiotów tworzących Klaster,
 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności gospodarczej jej uczestników, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków Klastra,
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych,
 • Reprezentowanie wspólnych interesów członków Klastra,
 • Budowanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników,
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra,
 • Pozyskiwanie kontrahentów dla uczestników lub grup uczestników porozumienia,
 • Stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań,
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych  na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług,
 • Badanie stanu legislacyjnego dotyczącego warunków działania przedsiębiorców w Polsce oraz inicjowanie rozwiązań dotyczących ich poprawy.

CELE

 • Ułatwianie powstawaniu platform współpracy pomiędzy członkami Klastra;
 • Udzielanie wzajemnej pomocy organizacyjnej, prawnej,
 • Realizacja wspólnych projektów, w tym pomoc we wprowadzaniu na rynek produktów i usług świadczonych przez członków Klastra,
 • Podejmowanie działań pro sprzedażowych, promocyjnych i reklamowych,
 • Badanie zagadnień legislacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sferze transportu zbiorowego wraz z tworzeniem rozwiązań pro biznesowych,
 • Prowadzenie badań oraz edukacja i szkolenia tematyczne,
 • Pomoc w uzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów realizowanych wspólnie przez członków Klastra.

ZADANIA

WSPÓLNE ZADANIA

Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych
Budowa i modernizacja taboru – kierunki zamówień
Wspólny Bilet – ustawowe rozwiązanie
Powrót do projektu KDP oraz CPL

INFRASTRUKTURA

Zagwarantowanie wieloletniej umowy rządu z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Standaryzacja rozwiązań w infrastrukturze torowej
Zmiany regulacyjne dot. funkcjonowania bocznic
Program zagospodarowania infrastruktury dworcowej
Efektywność i sposób prowadzenia prac modernizacyjnych oraz refundacja kosztów związanych z objazdami remontowanymi liniami

PRZEWOZY

Stawki dostępu – obniżenie stawek dostępu
Edukacja kadr
Standaryzacja regulacji dot. okresowych przeglądów

USŁUGI WSPARCIA

ECTS/GSMR
Polityka proeksportowa – narzędzia wsparcia
Likwidacja barier organizacyjnych i ekonomicznych przy realizacji przewozów kolejowych

KALENDARIUM

CZŁONKOWIE

ssk
krios strona1
logo_polregio_pion
SCU_lg_raw_rgb_pos
koleje-dolnoslaskie
telkol
logo-trans-eu

NASI EKSPERCI

CZESŁAW WARSEWICZ
Przewodniczący Rady Klastra, główny pomysłodawca Klastra, Prezes PKP Cargo S.A.

Mateusz Izydorek vel Zydorek
Dyrektor biura Klastra, Moderator grupy

Rafał Polaczek
Dyrektor zarządzający Blue Ocean Business Consulting

Tomasz Budzik
Właściciel firmy System 10 000, Moderator grupy

KLASTER W LICZBACH

Łączny obrót Członków Klastra w 2016 r.
13 200 000 000 PLN

Udział przewoźników w Klastrze

Udział producentów taboru w Klastrze

KONTAKT

NASZ ADRES

Klaster „Luxtorpeda 2.0”
ul. Kopernika 30/536
00-336 Warszawa

TELEFON

Dyrektor Biura Klastra
Mateusz Izydorek vel Zydorek

(+48) 662 908 370