MISJA

Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” jest skutecznym, rozpoznawalnym i wiarygodnym podmiotem reprezentującym sektor rynku transportowego, skupiającym największe przedsiębiorstwa branży w Polsce, podejmuje rozliczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa oraz promocję usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł.

WIZJA

Klaster „Luxtorpeda 2.0” chce być aktywnym uczestnikiem w kształtowaniu polskiej polityki transportowej pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarze legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Klaster Luxtorpeda 2.0 będzie wspierał instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w stworzeniu trwałych ram współpracy, zbudowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei.

STRATEGIA

 • Wsparcie realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0,
 • Tworzenie rozwiązań przyspieszających modernizację i konkurencyjność polskich kolei,
 • Działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa,
 • Promocja usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł,
 • Wspieranie rozwoju podmiotów tworzących Klaster,
 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności gospodarczej jej uczestników, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków Klastra,
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych,
 • Reprezentowanie wspólnych interesów członków Klastra,
 • Budowanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników,
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra,
 • Pozyskiwanie kontrahentów dla uczestników lub grup uczestników porozumienia,
 • Stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań,
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych  na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług,
 • Badanie stanu legislacyjnego dotyczącego warunków działania przedsiębiorców w Polsce oraz inicjowanie rozwiązań dotyczących ich poprawy.

CELE

 • Ułatwianie powstawaniu platform współpracy pomiędzy członkami Klastra;
 • Udzielanie wzajemnej pomocy organizacyjnej, prawnej,
 • Realizacja wspólnych projektów, w tym pomoc we wprowadzaniu na rynek produktów i usług świadczonych przez członków Klastra,
 • Podejmowanie działań pro sprzedażowych, promocyjnych i reklamowych,
 • Badanie zagadnień legislacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sferze transportu zbiorowego wraz z tworzeniem rozwiązań pro biznesowych,
 • Prowadzenie badań oraz edukacja i szkolenia tematyczne,
 • Pomoc w uzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów realizowanych wspólnie przez członków Klastra.

KALENDARIUM

ZADANIA

DZIAŁANIA

Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych
 Budowa i modernizacja taboru – kierunki zamówień
 Wspólny Bilet – ustawowe rozwiązanie
 Powrót do projektu KDP oraz CPL

INFRASTRUKTURA

Zagwarantowanie wieloletniej umowy rządu z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 Standaryzacja rozwiązań w infrastrukturze torowej
 Zmiany regulacyjne dot. funkcjonowania bocznic
 Program zagospodarowania infrastruktury dworcowej
 Efektywność i sposób prowadzenia prac modernizacyjnych oraz refundacja kosztów związanych z objazdami remontowanymi liniami

PRZEWOZY

Stawki dostępu – obniżenie stawek dostępu
Edukacja kadr
Standaryzacja regulacji dot. okresowych przeglądów

USŁUGI WSPARCIA

ECTS/GSMR
Polityka proeksportowa – narzędzia wsparcia
Likwidacja barier organizacyjnych i ekonomicznych przy realizacji przewozów kolejowych

DOKUMENTY

RAPORTY

LEGISLACJA

WSPÓŁPRACA

CZŁONKOWIE

PKP Energetyka
ssk

NASZ ZESPÓŁ

CZESŁAW WARSEWICZ
Przewodniczący Rady Klastra,
główny pomysłodawca Klastra,
Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2018-2021

WŁODZIMIERZ WILKANOWICZ
Członek Rady Klastra,
Prezes Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. w latach 2009-2021

Adam Musiał
Członek Rady Klastra, Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Mateusz Izydorek vel Zydorek
Dyrektor Zarządzający

Tomasz Budzik
Właściciel firmy System 10 000,
Koordynator projektu

ŁUKASZ SŁOŃCZEWSKI
Project Manager

JULIA OLKOWSKA
Office Manager

KORNEL KOZŁOWSKI
Ekspert ds. Prawa

KLASTER W LICZBACH

Łączny obrót Członków Klastra w 2020 r.
17 600 000 000 PLN

KONTAKT

NASZ ADRES

Klaster „Luxtorpeda 2.0”
ul. Solec 63b lok. 7
00-409 Warszawa

TELEFON

Dyrektor Zarządzający Klastra
Mateusz Izydorek vel Zydorek

(+48) 662 908 370