MISJA

Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” jest skutecznym, rozpoznawalnym i wiarygodnym podmiotem reprezentującym sektor rynku transportowego, skupiającym największe przedsiębiorstwa branży w Polsce, podejmuje rozliczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa oraz promocję usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł.

WIZJA

Klaster „Luxtorpeda 2.0” chce być aktywnym uczestnikiem w kształtowaniu polskiej polityki transportowej pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarze legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Klaster Luxtorpeda 2.0 będzie wspierał instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w stworzeniu trwałych ram współpracy, zbudowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei.

STRATEGIA

 • Wsparcie realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0,
 • Tworzenie rozwiązań przyspieszających modernizację i konkurencyjność polskich kolei,
 • Działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa,
 • Promocja usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł,
 • Wspieranie rozwoju podmiotów tworzących Klaster,
 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności gospodarczej jej uczestników, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków Klastra,
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych,
 • Reprezentowanie wspólnych interesów członków Klastra,
 • Budowanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników,
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra,
 • Pozyskiwanie kontrahentów dla uczestników lub grup uczestników porozumienia,
 • Stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań,
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych  na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług,
 • Badanie stanu legislacyjnego dotyczącego warunków działania przedsiębiorców w Polsce oraz inicjowanie rozwiązań dotyczących ich poprawy.

CELE

 • Ułatwianie powstawaniu platform współpracy pomiędzy członkami Klastra;
 • Udzielanie wzajemnej pomocy organizacyjnej, prawnej,
 • Realizacja wspólnych projektów, w tym pomoc we wprowadzaniu na rynek produktów i usług świadczonych przez członków Klastra,
 • Podejmowanie działań pro sprzedażowych, promocyjnych i reklamowych,
 • Badanie zagadnień legislacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sferze transportu zbiorowego wraz z tworzeniem rozwiązań pro biznesowych,
 • Prowadzenie badań oraz edukacja i szkolenia tematyczne,
 • Pomoc w uzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów realizowanych wspólnie przez członków Klastra.

KALENDARIUM

ZADANIA

DZIAŁANIA

Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych
 Budowa i modernizacja taboru – kierunki zamówień
 Wspólny Bilet – ustawowe rozwiązanie
 Powrót do projektu KDP oraz CPL

INFRASTRUKTURA

Zagwarantowanie wieloletniej umowy rządu z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 Standaryzacja rozwiązań w infrastrukturze torowej
 Zmiany regulacyjne dot. funkcjonowania bocznic
 Program zagospodarowania infrastruktury dworcowej
 Efektywność i sposób prowadzenia prac modernizacyjnych oraz refundacja kosztów związanych z objazdami remontowanymi liniami

PRZEWOZY

Stawki dostępu – obniżenie stawek dostępu
Edukacja kadr
Standaryzacja regulacji dot. okresowych przeglądów

USŁUGI WSPARCIA

ECTS/GSMR
Polityka proeksportowa – narzędzia wsparcia
Likwidacja barier organizacyjnych i ekonomicznych przy realizacji przewozów kolejowych

DOKUMENTY

RAPORTY

LEGISLACJA

WSPÓŁPRACA

CZŁONKOWIE

ssk

NASZ ZESPÓŁ

CZESŁAW WARSEWICZ
Przewodniczący Rady Klastra,
główny pomysłodawca Klastra,
Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2018-2021

Radosław WOJTCZAK
Członek Rady Klastra

Tomasz Budzik
Dyrektor Zarządzający
Właściciel firmy System 10 000

KLASTER W LICZBACH

Łączny obrót Członków Klastra w 2020 r.
17 600 000 000 PLN

KONTAKT

NASZ ADRES

Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”
ul. Solec 63b lok. 7
00-409 Warszawa

TELEFON

Dyrektor Zarządzający
Radosław Wojtczak

(+48) 606 469 438