Koordynator wspierający w grupie roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości

Z końcem roku 2020 Pan Minister Ireneusz Zyska, działając w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako koordynator ds. realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej powołał Mateusza Izydorka vel Zydorka na koordynatora wspierającego w grupie roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości.

Do zadań koordynatorów i koordynatorów wspierających należy wypracowanie, w ramach Komitetu Sterującego, mandatów poszczególnych grup oraz wspólnych zasad ich działania, organizacja, prowadzenie i koordynacja prac grupy, w celu sprawnej i terminowej realizacji jej mandatu oraz udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego i regularne raportowanie postępów prac grupy.