PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY DO KLASTRA

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przystąpił 25 września do członków Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Spółka Skarbu Państwa powołana na mocy art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U.2018.1089) do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. sprawuje Prezes Rady Ministrów.